Thông Báo:  Tool này đã dừng hoạt động vì Facebook đã khóa API lấy danh sách thành viên nhóm   => Bạn có thể dùng tool tương tự tại đây

Get List UID Thành Viên Group Facebook Từ Token