Lưu ý: Không Bị Checkpoint 100%. Mặt khác, đối với một số ít tài khoản vẫn xảy ra checkpoint

Get Token Facebook Không Bao Giờ Checkpoint 100%


- Nên sử dụng địa chỉ IP, trình duyệt thường xuyên đăng nhập để tránh bị checkpoint tuyệt đối.
- Nếu sử dụng địa chỉ IP, trình duyệt lạ vẫn có thể xảy ra checkpoint