Lưu ý: Không Bị Checkpoint 100%. Mặt khác, đối với một số ít tài khoản vẫn xảy ra checkpoint

Get Facebook access token không bao giờ checkpoint 100%