Nếu sử dụng Fix token die tại đây mà token vẫn die khi sử dụng, tức là chức năng này không có tác dụng với token đó. Mỗi token sau khi fix chỉ sử dụng được xuyên suốt đến khi token hết hạn.

Fix Die Token