Do số lượng người dùng tool này quá lớn khiến các dịch vụ khác của Tools1s chạy rất chậm nên chúng tôi chính thức bật yêu cầu nhập VIP CODE loại A để sử dụng tool này. Xem các loại VIP CODE tại đây.
Thông Báo:   Tools1s đã hủy bỏ phương thức sử dụng API. Giờ đây bạn chỉ có thể sử dụng form phía dưới để đăng ký tự động.
  Tool chỉ ở trong trạng thái tự động dkmh khi các điều kiện dkmh hợp lệ. Khi các điều kiện dkmh hợp lệ, nút Submit sẽ chuyển sang trạng thái Wait và duy trì cho đến khi quá trình dkmh tự động kết thúc!

Tool đăng kí học phần HCMUTEThống kê:   (bắt đầu từ 01/08/2020)

Số lượng sinh viên sử dụng: 1032
Số lượng lớp học đăng ký thành công: 5912
Số lượt truy cập: 75475