Tools đăng kí học phần HCMUTE

Trước khi sử dụng TOOLS, API hãy ĐĂNG NHẬP và LOAD thành công 1 trong 3 link sau:
(Load trước khi nhà trường mở đăng kí học phần vì khi mở đăng kí sẽ quá tải trang và bạn sẽ không làm thành công việc nêu trên. Bạn dùng luôn 1 trong 3 link này vào việc giữ kết nối tài khoản)

https://dkmh.hcmute.edu.vn/dangkytheokehoachUte
https://dkmh.hcmute.edu.vn/dangkingoaikehoach
https://dkmh.hcmute.edu.vn/DangkiKhac