Check Email Validation


(Verify email - Check email live/die)

(Chỉ được nhập tối đa 10 Email đối với loại "Other email", 50 Email đối với các loại còn lại; cần xác minh reCAPTCHA; sử dụng lại sau mỗi 4 giờ; lưu trữ dữ liệu trong 1 ngày)
(Không có bất kì giới hạn nào; lưu trữ dữ liệu miễn phí trong 1 tháng, được gia hạn thời gian lưu trữ)

200 Credits
200 Credits
250 Credits
90 Credits
80 Credits
50 Credits
100 Credits
80 Credits
80 Credits
70 Credits
60 Credits
60 Credits
50 Credits
50 Credits
500 Credits

Lưu ý:

  • Tool sẽ tự động lọc trùng và loại bỏ những email không hợp lệ.

  • Đối với loại "Other email": Một số domain có thể không kiểm tra được bởi vì Mail Server của domain đó không phản hồi. Vì vậy, bạn hãy thử trước một vài email của domain mà bạn cần kiểm tra (xem có ra kết quả Email live hoặc Email die hay không) trước khi quyết định nhập vào tool số lượng lớn email để tránh lãng phí Credits.

  • Đối với dịch vụ Miễn phí: Dữ liệu sẽ bị xóa sau 1 ngày mà không thể gia hạn.

  • Đối với dịch vụ Trả phí: Dữ liệu sẽ được lưu trữ miễn phí 1 tháng. Nếu bạn cần lưu trữ dữ liệu lâu hơn, bạn có thể nhấn vào nút "Gia hạn lưu trữ" trong phần "Xem dữ liệu".

  • Sẽ tự động hoàn trả số lượng Credits tương ứng với số lượng Email bị kiểm tra thất bại (nếu có đối với dịch vụ Trả phí).

Mô phỏng kết quả đầu ra:


Đơn vị tính toán: Credits
Tỷ giá: 50 Credits / 1 Email
Số lượng Email: 0
Tiêu tốn: 0 Credits

Phí lưu trữ: 1 Credits / 1 Email / 1 tháng
Thời gian lưu trữ: 1 tháng (Miễn phí)
Tiêu tốn: 0 Credits

Tổng tiêu tốn: 0 Credits