Bảng Giá VIP CODE   1,000 VNĐ = $0.05
VIP CODE loại C
Thời gian sử dụng Giá Hành động
1 ngày 1,000 VNĐ
3 ngày 2,000 VNĐ
7 ngày 4,000 VNĐ
30 ngày 16,000 VNĐ
VIP CODE loại B
Thời gian sử dụng Giá Hành động
1 ngày 2,000 VNĐ
3 ngày 4,000 VNĐ
7 ngày 8,000 VNĐ
30 ngày 32,000 VNĐ
VIP CODE loại A
Thời gian sử dụng Giá Hành động
1 ngày 3,000 VNĐ
3 ngày 6,000 VNĐ
7 ngày 12,000 VNĐ
30 ngày 48,000 VNĐ
VIP CODE loại PRO
Thời gian sử dụng Giá Hành động
1 ngày 15,000 VNĐ
3 ngày 30,000 VNĐ
7 ngày 60,000 VNĐ
30 ngày 240,000 VNĐ

VIP CODE loại PRO: Sử dụng tại tất cả các tool, chức năng, ... mà tại đó yêu cầu nhập VIP CODE loại PRO, A, B, C.
VIP CODE loại A: Sử dụng tại tất cả các tool, chức năng, ... mà tại đó yêu cầu nhập VIP CODE loại A, B, C.
VIP CODE loại B: Sử dụng tại tất cả các tool, chức năng, ... mà tại đó yêu cầu nhập VIP CODE loại B, C.
VIP CODE loại C: Sử dụng tại tất cả các tool, chức năng, ... mà tại đó yêu cầu nhập VIP CODE loại C.

Lưu ý: Nên mua loại VIP CODE phù hợp với tool cần dùng để tránh lãng phí.

- Thời gian sử dụng VIP CODE sẽ được tính kể từ khi bắt đầu sử dụng, nếu chỉ mua mà chưa sử dụng sẽ không tính thời gian.
- Trong thời gian sử dụng, VIP CODE có thể dùng được cho nhiều tool, chức năng, ... khác nhau.