Get token ở đây có thể xảy ra CHECKPOINT hoặc thông báo MẬT KHẨU SAI.
Để tránh checkpoint 100%, hãy get token tại đây

Get Facebook access token