Scan member Facebook group


(Lấy danh sách thành viên nhóm Facebook)

(Chỉ quét được tối đa 100 member, lưu trữ dữ liệu trong 1 ngày)
(Không giới hạn số lượng member cần lấy, lưu trữ dữ liệu miễn phí trong 1 tháng, được gia hạn thời gian lưu trữ)
[Rất nhanh, KHÔNG lấy được tất cả thành viên, Các thông tin của user bao gồm: ID; Name; Username; Mô tả về user (công việc, quê quán, nơi ở, ...); Thời gian gia nhập group chính xác]
[Chậm, Lấy được tất cả thành viên, Các thông tin của user bao gồm: ID; Name; Username; Mô tả về user (công việc, quê quán, nơi ở, ...); Thời gian gia nhập group tương đối]
[Nhanh, Lấy được tất cả thành viên, Các thông tin của user bao gồm: ID; Name; Số lượng bạn bè; Số lượng follower; Ngày sinh; Loại member (admin hay thành viên); Nơi ở; Quê quán; Trạng thái member (tài khoản thật hay giả); Mô tả về user (công việc, quê quán, nơi ở, ...); Thời gian gia nhập group chính xác]

Lưu ý:

  • Nếu nhóm cần lấy danh sách thành viên là nhóm Riêng tư, mà bạn không nhập thêm cookie thành viên trong nhóm đó thì tool chỉ lấy được danh sách Quản trị viên của nhóm.

  • Đối với dịch vụ Trả phí: Nếu như tool không thể lấy đủ số lượng member mà bạn đã yêu cầu vì số lượng member thực tế nhỏ hơn số lượng member mà bạn đã yêu cầu hoặc xảy ra lỗi thì chúng tôi sẽ tự động hoàn lại số tiền tương ứng với số lượng member chưa được lấy thông tin.

  • Đối với dịch vụ Trả phí: Ngoài thời gian lưu trữ dữ liệu miễn phí (1 tháng). Nếu bạn cần lưu trữ dữ liệu lâu hơn, bạn có thể nhấn vào nút "Gia hạn lưu trữ" trong phần "Xem dữ liệu".

  • Đối với dịch vụ Miễn phí: Dữ liệu sẽ bị xóa sau 1 ngày mà không thể gia hạn.


Đơn vị tính toán: VNĐ
Giá member: 2 VNĐ / 1 member
Số lượng member: 500
Thành tiền: 1,000 VNĐ

Phí lưu trữ: 0.1 VNĐ / 1 member / 1 tháng
Thời gian lưu trữ: 1 tháng (Miễn phí)
Thành tiền: 0 VNĐ

Tổng tiền: 1,000 VNĐ