Thông Báo:  Chức năng này đã bị Facebook khóa API lấy danh sách thành viên nhóm, xem chi tiết tại đây   => Bạn có thể dùng tool tương tự tại đây

Get List UID Thành Viên Group Facebook Từ Token