Backup danh sách bạn bè công khai của bất kì ai trên Facebook


(Lấy các thông tin bao gồm: uid, name, email, locale, hometown, birthday)