Check Valid Facebook Email


(Kiểm tra email đã tạo tài khoản Facebook hay chưa)

(Chỉ được nhập tối đa 20 Email; cần xác minh reCAPTCHA; sử dụng lại sau mỗi 12 giờ; lưu trữ dữ liệu trong 1 ngày)
(Không có bất kì giới hạn nào; lưu trữ dữ liệu miễn phí trong 1 tháng, được gia hạn thời gian lưu trữ)
250 Credits
280 Credits
330 Credits

Lưu ý:

  • Tool sẽ tự động lọc trùng và loại bỏ những email không hợp lệ.

  • Đối với dịch vụ Miễn phí: Dữ liệu sẽ bị xóa sau 1 ngày mà không thể gia hạn.

  • Đối với dịch vụ Trả phí: Dữ liệu sẽ được lưu trữ miễn phí 1 tháng. Nếu bạn cần lưu trữ dữ liệu lâu hơn, bạn có thể nhấn vào nút "Gia hạn lưu trữ" trong phần "Xem dữ liệu".

  • Sẽ tự động hoàn trả số lượng Credits tương ứng với số lượng Email bị kiểm tra thất bại (nếu có đối với dịch vụ Trả phí).

Mô phỏng kết quả đầu ra:


Đơn vị tính toán: Credits
Tỷ giá: 280 Credits / 1 Email
Số lượng Email: 0
Tiêu tốn: 0 Credits

Phí lưu trữ: 1 Credits / 1 Email / 1 tháng
Thời gian lưu trữ: 1 tháng (Miễn phí)
Tiêu tốn: 0 Credits

Tổng tiêu tốn: 0 Credits