Kiểm tra email nhận được mã code Facebook


(Kiểm tra email bất kì có nhận được mã code từ Facebook gửi về hay không, đã tạo tài khoản Facebook hay chưa)

(Chỉ được nhập tối đa 30 Email; cần xác minh reCAPTCHA; sử dụng lại sau mỗi 6 giờ; lưu trữ dữ liệu trong 1 ngày)
(Không có bất kì giới hạn nào; lưu trữ dữ liệu miễn phí trong 1 tháng, được gia hạn thời gian lưu trữ)

Lưu ý:

 • Tool sẽ tự động lọc trùng và loại bỏ những email không hợp lệ.

 • Đối với dịch vụ Miễn phí: Dữ liệu sẽ bị xóa sau 1 ngày mà không thể gia hạn.

 • Đối với dịch vụ Trả phí: Dữ liệu sẽ được lưu trữ miễn phí 1 tháng. Nếu bạn cần lưu trữ dữ liệu lâu hơn, bạn có thể nhấn vào nút "Gia hạn lưu trữ" trong phần "Xem dữ liệu".

 • Sẽ tự động hoàn trả số lượng Credits tương ứng với số lượng Email bị kiểm tra thất bại (nếu có đối với dịch vụ Trả phí).

Mô phỏng kết quả đầu ra:

 • Email chắc chắn nhận được mã code từ Facebook: (Email này có thể đã tạo hoặc chưa tạo tài khoản Facebook. Định dạng: Email)
  [email protected]
  [email protected]

 • Email chắc chắn đã tạo tài khoản Facebook: (Email này có thể nhận hoặc không thể nhận được mã code từ Facebook. Định dạng: Email)
  [email protected]

 • Email xảy ra lỗi: (Định dạng: Email|Thông tin lỗi)
  [email protected]|Error information


Đơn vị tính toán: Credits
Tỷ giá: 150 Credits / 1 Email
Số lượng Email: 0
Tiêu tốn: 0 Credits

Phí lưu trữ: 1 Credits / 1 Email / 1 tháng
Thời gian lưu trữ: 1 tháng (Miễn phí)
Tiêu tốn: 0 Credits

Tổng tiêu tốn: 0 Credits